Семінарське заняття № 2.

Тема: Сюжет та композиція художнього твору. Аналіз поетичних текстів: різні системи віршування (2 години.)

Теоретичні питання

1. Поняття сюжету, його розуміння в історичній поетиці, в «Психології мистецтва», у структуралістів, в підручниках.

2. Сюжет і фабула, сюжет і характер, сюжет і конфлікт.

3. Елементи сюжету.

4. Композиція. Частини композиції. Засоби композиції. Позасюжетні елементи композиції.

5. Силабічна, тонічна та силабо-тонічна система віршування.

6. Розміри вірша (метрика). Стопа, ритм.

7. Схема аналізу поетичного тексту.

Практичні завдання

1. Виписати до літературознавчого словника та вивчити наступні терміни: сюжет, фабула, конфлікт, композиція, віршований розмір, рима, рифмовка, стиль, літературний процес, жанр.

2. Прочитати та проаналізувати твір М. Шолохова «Доля людини»: виявити в ньому частини композиції, елементи сюжету та побудову фабули.

3. Вивчити напам’ять та проаналізувати вірш за вибором.

Література:

1. Добин Е. Сюжет и действительность. Искусство детали. – Л., 1981.

2. Кожинов В. В. Сюжет, фабула, композиция // Теория литературы. Основные проблемы в историческом освещении. Роды и жанры литературы. — М., 1964. — С. 408 — 485.

3. Фрейденберг О. М. Поэтика сюжета и жанра. – М., 1997.

4. Вступ до літературознавства: Хрестоматія. – К., 1995.

5. Галич О., Назарець В., Васильєв Є. Теорія літератури: Підручник / За наук. ред. О. Галича. – К., 2001.

6. Поспелов Г. Целостно-системное понимание литературного произведения // Принципы анализа литературного произведения. – М., 1984.

7. Гаспаров М. Очерк истории европейского стиха. — М., 1989.

8. Гаспаров М. Очерк истории русского стиха. — М., 1984.

9. Гончаров Б. Звуковая организация стиха и проблемы рифмы. — М., 1973.

10. Жирмунский В. Теория стиха. — Л., 1975.

11. Исследования по теории стиха: Сб. — Л., 1978.

12. Тимофеев Л. И. Очерки теории и истории русского стиха. — М., 1958.

13. М. Лотман. Анализ поэтического текста.


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *