Пример основных финансовых документов 

ДОДАТОК В

до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2,

(Наказ Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. N 87)

 

 

Коди

Дата (рік, місяць, число)

 

 

Підприємство ДНВП «Об׳єднання Комунар« за ЄДРПОУ

 

Територія________________________________ за КОАТУУ

 

Форма власності__________________________ за КФВ

 

Орган державного управління_______________ за СПОДУ

 

Галузь___________________________________ за ЗКГНГ

 

Вид економічної діяльності__________________ за КВЕД

 

Одиниця виміру: тис. грн. Контрольна сума

 

 

Адреса _____________________________________

 

БАЛАНС
річна 2012 р.

 

Форма N 1 Код за ДКУД

1801001

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

 

 

 

Нематеріальні активи:

 

 

 

залишкова вартість

010

152,3

181,0

первісна вартість

011

343,9

366,3

Накопичена амортизація

012

191,6

185,3

Незавершене будівництво

020

3235,8

2291,3

Основні засоби:

 

 

 

залишкова вартість

030

152182,9

144655,0

первісна вартість

031

295390,1

295293,2

Знос

032

143207,2

150638,2

Довгострокові фінансові інвестиції:

 

 

 

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

 

 

інші фінансові інвестиції

045

104,3

103,8

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

 

 

Відстрочені податкові активи

060

244,3

154,3

Інші необоротні активи

070

 

 

Усього за розділом I

080

155919,6

147385,4

II. Оборотні активи

 

 

 

Запаси:

 

 

 

виробничі запаси

100

16365,3

15205,5

тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

 

 

незавершене виробництво

120

34758,7

36882,9

готова продукція

130

11166,7

13881,4

товари

140

377,9

487,2

Векселі одержані

150

 

 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

 

 

 

чиста реалізаційна вартість

160

2904,3

3678,4

первісна вартість

161

2904,3

3678,4

резерв сумнівних боргів

162

 

 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

 

 

 

з бюджетом

170

946,6

739,1

за виданими авансами

180

1629,1

3164,9

з нарахованих доходів

190

 

 

із внутрішніх розрахунків

200

84,1

17,1

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

2863,2

2435,7

Поточні фінансові інвестиції

220

 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти:

 

 

 

в національній валюті

230

6194,2

3567,6

в іноземній валюті

240

3851,9

5154,5

Інші оборотні активи

250

772,1

1001,6

Усього за розділом II

260

81914,1

86215,2

III. Витрати майбутніх періодів

270

1280,8

2008,4

Баланс

280

239114,5

235609,7

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

 

 

 

Статутний капітал

300

158831,6

158831,6

Пайовий капітал

310

 

 

Додатковий вкладений капітал

320

 

 

Інший додатковий капітал

330

34049,8

33276,1

Резервний капітал

340

 

 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

35346,4

31015,5

Неоплачений капітал

360

( )

( )

Вилучений капітал

370

( )

( )

Усього за розділом I

380

228190,6

223123,2

II. Забезпечення наступних витрат і платежів

 

 

 

Забезпечення виплат персоналу

400

 

 

Інші забезпечення

410

 

 

Цільове фінансування

420

21,3

29,4

Усього за розділом II

430

21,3

29,4

III. Довгострокові зобов’язання

 

 

 

Довгострокові кредити банків

440

 

 

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450

 

 

Відстрочені податкові зобов’язання

460

3075,9

2747,5

Інші довгострокові зобов’язання

470

440,0

 

Усього за розділом III

480

3515,9

2747,5

IV. Поточні зобов’язання

 

 

 

Короткострокові кредити банків

500

2007,8

1568,7

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

 

 

Векселі видані

520

61,2

 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

1331,9

1019,9

Поточні зобов’язання за розрахунками:

 

 

 

з одержаних авансів

540

1158,4

4294,8

з бюджетом

550

955,8

674,3

з позабюджетних платежів

560

 

 

зі страхування

570

535,9

525,6

з оплати праці

580

1147,5

1150,9

з учасниками

590

 

 

із внутрішніх розрахунків

600

 

 

Інші поточні зобов’язання

610

150,2

474,6

Усього за розділом IV

620

7348,7

9708,8

V. Доходи майбутніх періодів

630

0,8

0,8

Баланс

640

239114,5

235609,7

 

 

Керівник .

 

 

Головний бухгалтер .

 

 

ДОДАТОК

до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2,

(Наказ Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. N 87)

 

 

Коди

Дата (рік, місяць, число)

 

 

01

Підприємство ДНВП «Об׳єднання Комунар« за ЄДРПОУ

 

Територія________________________________ за КОАТУУ

 

Форма власності__________________________ за КФВ

 

Орган державного управління_______________ за СПОДУ

 

Галузь___________________________________ за ЗКГНГ

 

Вид економічної діяльності__________________ за КВЕД

 

Одиниця виміру: тис. грн. Контрольна сума

 

 

Адреса _____________________________________

 

БАЛАНС
річна 2013 р.

 

Форма №1 Код за ДКУД

1801001

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

 

 

 

Нематеріальні активи:

 

 

 

залишкова вартість

010

181,0

115,0

первісна вартість

011

366,0

413,0

Накопичена амортизація

012

185,0

298,0

Незавершене будівництво

020

2291,0

2512,0

Основні засоби:

 

 

 

залишкова вартість

030

144655,0

141109,0

первісна вартість

031

295293,0

298522,0

Знос

032

150638,0

157413,0

Довгострокові фінансові інвестиції:

 

 

 

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

 

 

інші фінансові інвестиції

045

104,0

104,0

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

 

 

Відстрочені податкові активи

060

242,0

364,0

Інші необоротні активи

070

 

 

Усього за розділом I

080

147473,0

144204,0

II. Оборотні активи

 

 

 

Запаси:

 

 

 

виробничі запаси

100

15205,0

20729,0

тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

 

 

незавершене виробництво

120

36883,0

42454,0

готова продукція

130

13881,0

6915,0

товари

140

487,0

327,0

Векселі одержані

150

 

 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

 

 

 

чиста реалізаційна вартість

160

3639,0

3004,0

первісна вартість

161

3639,0

3004,0

резерв сумнівних боргів

162

 

 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

 

 

 

з бюджетом

170

739,0

1155,0

за виданими авансами

180

3165,0

2173,0

з нарахованих доходів

190

 

 

із внутрішніх розрахунків

200

17,0

122,0

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

2348,0

1842,0

Поточні фінансові інвестиції

220

 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти:

 

 

 

в національній валюті

230

3568,0

4351,0

в іноземній валюті

240

5155,0

5438,0

Інші оборотні активи

250

1002,0

1824,0

Усього за розділом II

260

86089,0

90334,0

III. Витрати майбутніх періодів

270

2008,0

998,0

Баланс

280

235570,0

235536,0

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

 

 

 

Статутний капітал

300

158832,0

158832,0

Пайовий капітал

310

 

 

Додатковий вкладений капітал

320

 

 

Інший додатковий капітал

330

33276,0

33172,0

Резервний капітал

340

 

 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

30976,0

29515,0

Неоплачений капітал

360

( )

( )

Вилучений капітал

370

( )

( )

Усього за розділом I

380

223084,0

221519,0

II. Забезпечення наступних витрат і платежів

 

 

 

Забезпечення виплат персоналу

400

 

 

Інші забезпечення

410

 

 

Цільове фінансування

420

29,0

19,0

Усього за розділом II

430

29,0

19,0

III. Довгострокові зобов’язання

 

 

 

Довгострокові кредити банків

440

 

 

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450

 

 

Відстрочені податкові зобов’язання

460

2747,0

1603,0

Інші довгострокові зобов’язання

470

 

 

Усього за розділом III

480

2747,0

1603,0

IV. Поточні зобов’язання

 

 

 

Короткострокові кредити банків

500

1569,0

2135,0

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

 

 

Векселі видані

520

 

 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

1020,0

1389,0

Поточні зобов’язання за розрахунками:

 

 

 

з одержаних авансів

540

4295,0

3236,0

з бюджетом

550

674,0

2958,0

з позабюджетних платежів

560

 

 

зі страхування

570

526,0

696,0

з оплати праці

580

1151,0

1523,0

з учасниками

590

 

 

із внутрішніх розрахунків

600

 

 

Інші поточні зобов’язання

610

474,0

457,0

Усього за розділом IV

620

9709,0

12394,0

V. Доходи майбутніх періодів

630

1,0

1,0

Баланс

640

235570,0

235536,0

 

 

Керівник .

 

 

Головний бухгалтер .

 

 

ДОДАТОК

 

до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2,

(Наказ Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. N 87)

 

 

Коди

Дата (рік, місяць, число)

 

 

01

Підприємство ДНВП «Об׳єднання Комунар« за ЄДРПОУ

 

Територія________________________________ за КОАТУУ

 

Форма власності__________________________ за КФВ

 

Орган державного управління_______________ за СПОДУ

 

Галузь___________________________________ за ЗКГНГ

 

Вид економічної діяльності__________________ за КВЕД

 

Одиниця виміру: тис. грн. Контрольна сума

 

 

Адреса _____________________________________

 

БАЛАНС
річна 2014 р.

 

Форма N 1 Код за ДКУД

1801001

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

 

 

 

Нематеріальні активи:

 

 

 

залишкова вартість

010

115,0

36,0

первісна вартість

011

413,0

403,0

Накопичена амортизація

012

298,0

367,0

Незавершене будівництво

020

2512,0

2827,0

Основні засоби:

 

 

 

залишкова вартість

030

141121,0

135096,0

первісна вартість

031

298520,0

298787,0

Знос

032

157399,0

163691,0

Довгострокові фінансові інвестиції:

 

 

 

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

 

 

інші фінансові інвестиції

045

104,0

373,0

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

 

 

Відстрочені податкові активи

060

364,0

433,0

Інші необоротні активи

070

 

 

Усього за розділом I

080

144216,0

138765,0

II. Оборотні активи

 

 

 

Запаси:

 

 

 

виробничі запаси

100

20729,0

17015,0

тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

 

 

незавершене виробництво

120

42454,0

41674,0

готова продукція

130

6915,0

6143,0

товари

140

327,0

121,0

Векселі одержані

150

 

 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

 

 

 

чиста реалізаційна вартість

160

3004,0

7079,0

первісна вартість

161

3004,0

7172,0

резерв сумнівних боргів

162

 

93,0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

 

 

 

з бюджетом

170

1226,0

1927,0

за виданими авансами

180

2173,0

3200,0

з нарахованих доходів

190

 

 

із внутрішніх розрахунків

200

122,0

413,0

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

1842,0

1485,0

Поточні фінансові інвестиції

220

 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти:

 

 

 

в національній валюті

230

4351,0

5511,0

в іноземній валюті

240

5438,0

8340,0

Інші оборотні активи

250

1824,0

1267,0

Усього за розділом II

260

90405,0

94175,0

III. Витрати майбутніх періодів

270

998,0

1609,0

Баланс

280

235619,0

234549,0

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

 

 

 

Статутний капітал

300

158832,0

158224,0

Пайовий капітал

310

 

 

Додатковий вкладений капітал

320

 

 

Інший додатковий капітал

330

33172,0

33061,0

Резервний капітал

340

 

 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

30042,0

27021,0

Неоплачений капітал

360

( )

( )

Вилучений капітал

370

( )

( )

Усього за розділом I

380

222046,0

218306,0

II. Забезпечення наступних витрат і платежів

 

 

 

Забезпечення виплат персоналу

400

 

 

Інші забезпечення

410

 

 

Цільове фінансування

420

19,0

 

Усього за розділом II

430

19,0

 

III. Довгострокові зобов’язання

 

 

 

Довгострокові кредити банків

440

 

 

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450

 

 

Відстрочені податкові зобов’язання

460

1603,0

1729,0

Інші довгострокові зобов’язання

470

 

 

Усього за розділом III

480

1603,0

1729,0

IV. Поточні зобов’язання

 

 

 

Короткострокові кредити банків

500

2135,0

298,0

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

 

 

Векселі видані

520

 

 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

1389,0

5732,0

Поточні зобов’язання за розрахунками:

 

 

 

з одержаних авансів

540

3236,0

3343,0

з бюджетом

550

2514,0

1994,0

з позабюджетних платежів

560

 

 

зі страхування

570

696,0

889,0

з оплати праці

580

1523,0

2005,0

з учасниками

590

 

 

із внутрішніх розрахунків

600

 

 

Інші поточні зобов’язання

610

457,0

252,0

Усього за розділом IV

620

11950,0

14513,0

V. Доходи майбутніх періодів

630

1,0

1,0

Баланс

640

235619,0

234549,0

 

 

Керівник .

 

 

Головний бухгалтер .

 

 

ДОДАТОК

до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3,

(Наказ Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. N 87)

 

 

 

КОДИ

 

Дата (рік, місяць, число)

 

 

01

Підприємство ДНВП «Об׳єднання Комунар«

за ЄДРПОУ

 

Територія

за КОАТУУ

 

Орган державного управління

за СПОДУ

 

Галузь

за ЗКГНГ

 

Вид економічної діяльності

за КВЕД

 

Одиниця виміру: тис. грн.

Контрольна сума

 

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

річна 2012 р.

 

Форма №2

Код за ДКУД

1801003

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код

рядка

За звітний
період

За попередній

період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

73112,2

85552,3

Податок на додану вартість

015

4509,7

5354,8

Акцизний збір

020

 

 

 

025

 

 

Інші вирахування з доходу

030

234,5

540,7

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

68368,0

79656,8

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

56866,7

71406,4

Валовий:

 

 

 

Прибуток

050

11501,3

8250,4

Збиток

055

 

 

Інші операційні доходи

060

25578,9

26465,1

Адміністративні витрати

070

8784,0

8290,1

Витрати на збут

080

1902,2

1929,7

Інші операційні витрати

090

29866,3

28727,2

Фінансові результати від операційної діяльності:

 

 

 

Прибуток

100

 

 

Збиток

105

3472,3

4231,5

Доход від участі в капіталі

110

 

 

Інші фінансові доходи

120

 

 

Інші доходи

130

669,5

385,1

Фінансові витрати

140

547,9

111,4

Втрати від участі в капіталі

150

 

 

Інші витрати

160

833,3

1123,3

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

 

 

 

Прибуток

170

 

 

Збиток

175

4194,0

5081,1

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

146,9

3797,4

Фінансові результати від звичайної діяльності:

 

 

 

Прибуток

190

 

 

Збиток

195

4330,9

8878,5

Надзвичайні:

 

 

 

Доходи

200

 

 

Витрати

205

 

 

Податки з надзвичайного прибутку

210

 

 

Чистий:

 

 

 

Прибуток

220

 

 

Збиток

225

4330,9

8878,5

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника

Код

рядка

За звітний
період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

25936,0

32677,7

Витрати на оплату праці

240

22469,0

19645,0

Відрахування на соціальні заходи

250

8280,0

7641,9

Амортизація

260

12206,0

13738,9

Інші операційні витрати

270

9731,0

9575,0

Разом

280

78621,0

83278,5

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті

Код рядка

За звітний
період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

 

 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

 

 

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

320

 

 

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

330

 

 

Дивіденди на одну просту акцію

340

 

 

 

Керівник _

Головний бухгалтер _

 

ДОДАТОК

 

до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3,

(Наказ Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. N 87)

 

 

 

КОДИ

 

Дата (рік, місяць, число)

 

 

01

Підприємство ДНВП «Об׳єднання Комунар«

за ЄДРПОУ

 

Територія

за КОАТУУ

 

Орган державного управління

за СПОДУ

 

Галузь

за ЗКГНГ

 

Вид економічної діяльності

за КВЕД

 

Одиниця виміру: тис. грн.

Контрольна сума

 

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

річна 2013 р.

 

Форма N 2

Код за ДКУД

1801003

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код

рядка

За звітний
період

За попередній

період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

99443,0

73112,0

Податок на додану вартість

015

7976,0

4510,0

Акцизний збір

020

 

 

Інші вирахування з доходу

030

26,0

234,0

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

91441,0

68368,0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

76887,0

56867,0

Валовий:

 

 

 

Прибуток

050

14554,0

11501,0

Збиток

055

 

 

Інші операційні доходи

060

35858,0

25579,0

Адміністративні витрати

070

9087,0

8784,0

Витрати на збут

080

2222,0

1902,0

Інші операційні витрати

090

37850,0

2986,0

Фінансові результати від операційної діяльності:

 

 

 

Прибуток

100

1253,0

 

Збиток

105

 

3472,0

Доход від участі в капіталі

110

 

 

Інші фінансові доходи

120

 

 

Інші доходи

130

1576,0

669,0

Фінансові витрати

140

656,0

548,0

Втрати від участі в капіталі

150

 

 

Інші витрати

160

1478,0

833,0

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

 

 

 

Прибуток

170

695,0

 

Збиток

175

 

4184,0

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

1788,0

147,0

Фінансові результати від звичайної діяльності:

 

 

 

Прибуток

190

 

 

Збиток

195

1093,0

4331,0

Надзвичайні:

 

 

 

Доходи

200

 

 

Витрати

205

 

 

Податки з надзвичайного прибутку

210

 

 

Чистий:

 

 

 

Прибуток

220

 

 

Збиток

225

1093,0

4331,0

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника

Код

рядка

За звітний
період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

35555,0

25936,0

Витрати на оплату праці

240

21111,0

22469,0

Відрахування на соціальні заходи

250

7704,0

8280,0

Амортизація

260

10119,0

12205,0

Інші операційні витрати

270

9056,0

9731,0

Разом

280

83545,0

78621,0

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті

Код рядка

За звітний
період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

 

 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

 

 

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

320

 

 

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

330

 

 

Дивіденди на одну просту акцію

340

 

 

 

Керівник _

Головний бухгалтер _

 

ДОДАТОК

 

до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3,

(Наказ Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. N 87)

 

 

 

КОДИ

 

Дата (рік, місяць, число)

 

 

01

Підприємство ДНВП «Об׳єднання Комунар«

за ЄДРПОУ

 

Територія

за КОАТУУ

 

Орган державного управління

за СПОДУ

 

Галузь

за ЗКГНГ

 

Вид економічної діяльності

за КВЕД

 

Одиниця виміру: тис. грн.

Контрольна сума

 

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Річна 2014 р.

 

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код

рядка

За звітний
період

За попередній

період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

120870,0

99443,0

Податок на додану вартість

015

8540,0

7976,0

Акцизний збір

020

 

 

 

025

 

 

Інші вирахування з доходу

030

192,0

26,0

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

112138,0

91441,0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

92383,0

76887,0

Валовий:

 

 

 

Прибуток

050

19755,0

14554,0

Збиток

055

 

 

Інші операційні доходи

060

65090,0

35858,0

Адміністративні витрати

070

12209,0

9087,0

Витрати на збут

080

3218,0

2222,0

Інші операційні витрати

090

62749,0

37850,0

Фінансові результати від операційної діяльності:

 

 

 

Прибуток

100

669,0

1253,0

Збиток

105

 

 

Доход від участі в капіталі

110

 

 

Інші фінансові доходи

120

 

 

Інші доходи

130

2756,0

1576,0

Фінансові витрати

140

61,0

656,0

Втрати від участі в капіталі

150

 

 

Інші витрати

160

3213,0

1478,0

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

 

 

 

Прибуток

170

151,0

695,0

Збиток

175

 

 

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

2952,0

1788,0

Фінансові результати від звичайної діяльності:

 

 

 

Прибуток

190

 

 

Збиток

195

2801,0

1093,0

Надзвичайні:

 

 

 

Доходи

200

 

 

Витрати

205

 

 

Податки з надзвичайного прибутку

210

 

 

Чистий:

 

 

 

Прибуток

220

 

 

Збиток

225

2801,0

1093,0

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника

Код

рядка

За звітний
період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

48920,0

35555,0

Витрати на оплату праці

240

30495,0

21111,0

Відрахування на соціальні заходи

250

11570,0

7704,0

Амортизація

260

9801,0

10119,0

Інші операційні витрати

270

9714,0

9056,0

Разом

280

110500,0

83545,0

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті

Код рядка

За звітний
період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

 

 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

 

 

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

320

 

 

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

330

 

 

Дивіденди на одну просту акцію

340

 

 

 

Керівник _

Головний бухгалтер _

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *