Програма практики 5 курс ДМ КУК 

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ

«МИКОЛАЇВСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ І БІЗНЕСУ КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ КУЛЬТУРИ»

 

 

 

 

Кафедра менеджменту та адміністрування

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри менеджменту та адміністрування

протокол №_1_від 01 вересня 2016р.

Зав. каф. к.е.н., доцент _______ І. С.Кайтанський

 

 

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА

ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ

для студентів V курсу

спеціальності: 7.029 «Інформаційна бібліотечна та архівна справа»

на 2016-2017 навчальний рік

 

 

 

 

 

 

 

 

Миколаїв – 2016

З М І С Т

 

 

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ

РОЗДІЛ 2. ЗМІСТ ПРАКТИКИ

2.1. Організація та керівництво практикою

2.1.1. Керівник практики від кафедри

2.1.2. Керівник від бази практики

2.1.3. Обов’язки студентів під час навчальної практики

2.2. Форми та методи контролю

РОЗДІЛ 3 . ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

РОЗДІЛ 4. ПОРЯДОК ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ

4.1. Перелік документів для матеріалів практики

4.2. Правила ведення і оформлення щоденника

4.3. Вимоги до складання звіту про проходження практики

4.4. Захист звіту з практики

РОЗДІЛ 5. СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВ

Додатки

 

 

 

ВСТУП

Програма переддипломної практики є невід’ємною складовою частиною підготовки фахівців спеціальності 7.029 «Інформаційна бібліотечна та архівна справа» освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст». Відповідно до навчального плану для підсилення практичного спрямування підготовки фахівців на п’ятому курсі у Х та ХI семестрах передбачена 16-тижнева виробнича практика з 23.11.2016 р. по 20.12.2016 р. та з 09.01.2017 р. по 02.04.2017 р.

Практична підготовка студентів з фаху регламентується згідно з «Положенням про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України», затвердженого наказом Міністерства освіти України № 351 від 20.12.1994 р., наказами і рішеннями колегії Міністерства освіти і науки України щодо практики студентів, навчальним планом спеціальності 7.029 «Інформаційна бібліотечна та архівна справа» і кваліфікаційною характеристикою спеціалістів.

Переддипломна практика для студентів V курсу є завершальним етапом теоретичного та практичного навчання, передує складанню державних іспитів і переслідує ціль оволодіння студентами в повній мірі сучасними формами, методами, навичками роботи документознавця-професіонала та підготовки студента до майбутньої практичної діяльності.

Переддипломна практика проходить у тих установах, де студенти бажали б працювати після закінчення навчання. Студенти самостійно визначають місце проходження практики, узгоджують всі питання щодо її умов і повідомляють про це керівника практики від кафедри для підготовки відповідного направлення і внесення цих даних у проект наказу директора університету. У разі, якщо студент самостійно не визначиться із місцем проведення практики, навчальний заклад призначає йому таке місце на загальних засадах.

Програма підготовлена з урахуванням вітчизняного і зарубіжного досвіду проведення переддипломної практики.

РОЗДІЛ 1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ

Метою практики є закріплення всієї маси теоретичних знань, отриманих під час навчання та вміння використовувати знання в своїй майбутній повсякденній практичній діяльності; оволодіння сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в галузі майбутньої професії; формування бази знань, професійних умінь та навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних виробничих умовах; виховання потреби безперервного, систематичного поновлювання своїх знань та творчого застосування їх у практичній діяльності.

Завдання практики полягає в оволодінні у повній мірі навичками, методами роботи у сфері державного управління відповідно до сучасних вимог та чинного законодавства, а також у практичному оволодінні спеціальністю документознавця.

Під час практики студенти безпосередньо спілкуються з практичними працівниками, вивчають порядок, методику, стиль, стадії укладання документів, навчаються вмінню працювати з усіма видами документів, орієнтуватися в різних життєвих ситуаціях і самостійно приймати рішення.

 

РОЗДІЛ 2. ЗМІСТ ПРАКТИКИ

з/п

Назви тем

Зміст робіт

Кількість годин

Практ.

СРС

1.

Знайомство з базою практики

ознайомитись з інформацією про історію створення установи, місце установи в системі державного управління, підпорядкування в ієрархії управління, структуру управління в означеній установі, функції структурних підрозділів, перелік посад з назвами, що відповідають Класифікатору професій в Україні, посадові інструкції;

вивчити інформаційні ресурси відповідної установи-бази практики;

ознайомитись з системою та організацією інформаційної діяльності установи-бази практики.

18

20

2.

Участь у технологічних процесах організації (підприємства)

підготовка проектів організаційно-розпорядчих документів та їх виготовлення;

прийом та первинна обробка документів;

реєстрація документів;

здійснення контролю за виконанням документів.

200

50

3.

Виконання практичних завдань

проаналізувати зміст і форми інформаційного обслуговування фахівців, що працюють у даній установі або обслуговуються нею;

охарактеризувати наявні в установі бази даних за ознаками (початок введення інформації (рік); періодичність оновлення інформації; кількість записів; вид інформації, що зберігається; тип інформації; характер даних; приналежність баз даних; категорія доступу; проблемна орієнтація; програмне забезпечення, СУБД; інтерфейс користувача);

опанувати методику пошуку та збору інформації, присвяченої якійсь конкретній проблемі, використавши з цією метою певні джерела інформації. Кількість джерел інформації повинна бути не менше 30 (тридцяти) – газет, журналів, сайтів тощо;

провести аналіз конкретного джерела інформації, яке використовується у повсякденній роботі організації, що виступає базою практики.

324

198

4.

Оформлення документації практики

Оформлення та заповнення щоденника та звіту.

У звіті подати: інформацію про історію створення установи; основні напрями діяльності установи; підготувати загальну структуру установи; характеристику основних функцій структурних підрозділів; надати список нормативно-правових актів України, які регулюють питання діяльності установи; зробити висновок щодо місця і ролі установ та організацій в процесі здійснення документно-інформаційних комунікацій в сучасному суспільств.

Заповнити і додати до матеріалів практики Паспорт установи бази-практики.

Зробити загальний підсумок практичної діяльності, яку студент здійснював протягом всього терміну практики.

32

20

5.

Захист практики

Звіт з практики захищається студентом (з диференційованою оцінкою).

2

 

 

Всього:

576

288

 

Разом:

864

 

Під час практики студенти залучаються до підготовки певних аналітичних матеріалів з конкретної проблеми. Це може бути індивідуальне завдання або участь у виконанні колективної роботи (тоді окреслюється участь конкретного практиканта).

Під час переддипломної практики студенти повинні навчитися:

реалізовувати стратегію і тактику управління установою, організацією, підприємством;

здійснювати організацію і планування роботи установи, поточний контроль і координацію її діяльності, делегувати повноваження;

приймати обґрунтовані управлінські рішення;

спілкуватися, контактувати з людьми, виявляти мотивацію їх діяльності;

спонукати працівників до творчої діяльності, підтримувати нові ідеї;

розв’язувати конфліктні ситуації в колективі, здійснювати профілактичні заходи для їх уникнення;

здійснювати документаційне забезпечення установи;

користуватись технічними засобами керування документаційними процесами та ін.

Для підвищення фахового рівня студента, активізації творчої діяльності, розвитку ініціативи і самостійності, доцільним є виконання індивідуальних виробничих та організаційних завдань.

Зібрані студентом у ході практики матеріали можуть бути використані в науковій роботі, при підготовці доповіді, статті чи з іншою метою за погодженням з кафедрою і базою практики.

Під час проходження практики студенти-практиканти повинні суворо дотримуватися правил охорони праці та протипожежної безпеки. Студенти отримують індивідуальні завдання, які повинні вчасно та якісно виконати і оформити відповідно до вимог.

Переддипломна практика студентів спеціальності «Інформаційна бібліотечна та архівна справа» проводиться на базах практики, які мають умови та можливості для виконання програми практики. Базами практики є заклади та установи сфери культури, що мають штат висококваліфікованих фахівців, спроможних надати допомогу студентам у закріпленні теоретичних знань і набутті практичних фахових умінь і навичок.

З базами практики (організаціями, установами будь-яких форм власності) університет завчасно укладає договори. Тривалість дії договорів погоджується договірними сторонами. Вона може визначатися на період конкретного виду практики або до п’яти років.

Студенти можуть самостійно з дозволу кафедри підбирати для себе місце проходження практики і пропонувати його для використання.

Розподіл студентів за базами практики здійснюється кафедрою менеджменту та адміністрування і затверджується наказом декана.

2.1. Організація та керівництво практикою

Безпосереднє керівництво практикою і контроль за виконанням програми покладається на керівника практики від кафедри, котрий готує методичну документацію, визначає бази, готує матеріали для укладання договорів з базами, видає направлення на практику.

Перед початком практики студенти проходять інструктаж про вимоги щодо практики та з техніки безпеки, дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, отримують методичні матеріали.

Керівником практики студенти розподіляються на бригади (до 10 чол.) і закріплюються за базами з призначенням старших (бригадирів), окрім студентів, що визначили базу практики самостійно. Бригадири проходять додатковий інструктаж.

Студенти ведуть щоденник практики, в якому фіксують проведену роботу щоденно і один раз на тиждень подають його через бригадира керівнику практики від кафедри для перевірки.

Керівник практики від бази проводить інструктаж зі студентами на місці, допомагає скласти індивідуальний план, дотримується програми практики, веде облік відвідування студентами практики і після закінчення практики складає і підписує на кожного студента-практиканта характеристику з оцінкою за чотирибальною системою.

Тривалість практики 6 годин щоденно з перервою на обід (окрім суботи, неділі, святкових днів)

Перед початком практики керівник практики від кафедри забезпечує проведення таких організаційних та практичних заходів:

підготовка необхідних матеріалів для укладення договорів між університетом та керівниками баз практики;

проведення всіх організаційних заходів перед початком практики: інструктаж про порядок проходження практики та з техніки безпеки, видача студентам-практикантам повідомлень та роз’яснення щодо оформлення щоденника практики;

контроль підготовленості баз практики, з’ясування графіка роботи студентів на базах практики, визначення форм роботи та видів діяльності;

визначення складу груп практикантів;

повідомлення студентів про систему звітності з практики, ухвалену на кафедрі, а саме: здача письмового звіту та щоденника практики, виконання індивідуального завдання;

встановлення термінів складання диференційованого заліку з практики;

розробку графіка щодо здійснення контролю за відвідуванням студентами бази практики та виконанням даної програми.

З метою забезпечення виконання програм і підвищення ефективності практики керівник від кафедри підтримує повсякденний контакт і взаємодіє з керівниками від баз практики.

2.1.1. Керівник практики від підприємства:

організовує проходження практики закріплених за ним студентів, виділяє кожному практиканту певну ділянку роботи, забезпечує робочим місцем;

складає для кожного студента графік роботи, погоджує його з керівником від кафедри;

знайомить студентів з організацією роботи на конкретних робочих місцях, допомагає їм правильно виконувати всі завдання, навчає практикантів раціональним способам роботи;

надає допомогу студентам у проведенні науково-дослідної роботи;

здійснює постійний контроль за роботою практикантів і їхньою дисципліною, контролює ведення щоденників, підготовку звітів із практики;

після закінчення практики на кожного студента складає характеристику в якій повинна бути дана об’єктивна оцінка виконання програми практики, ставлення студента до роботи, підготовленості його до самостійної діяльності, якості набутих ним знань, дисциплінованості.

У разі, коли проходження практики відбувається групами з кількох осіб, з їх числа призначається старший групи, в обов’язки якого входить:

щоденний облік явки студентів на практику;

систематичний зв’язок групи практикантів з керівниками практики від кафедри і підприємства;

сповіщення керівника практики від кафедри про всі непорозуміння під час практики (в той же день).

2.1.2. Обов’язки студентів під час переддипломної практики:

до початку переддипломної практики одержати програму практики, завдання, тему дипломної роботи;

вчасно прибути на базу практики;

у повному обсязі виконати всі завдання, передбачені програмою практики і вказівками керівника практики;

вивчати і суворо дотримуватися правил охорони праці, техніки безпеки й виробничої санітарії;

дотримуватися режиму роботи, обов’язкового для працівників установи чи закладу;

відповідати за виконану роботу і вірогідність всіх даних, які наведені в щоденнику та звіті;

вчасно скласти залік із практики.

Студенти можуть проходити практику як на штатних посадах (з оплатою і без оплати), що є найбільш доцільним для освоєння професії, так і в ролі дублерів штатних працівників, але в будь-якому разі характер виконуваних ними обов’язків має відповідати профілю навчання та основним завданням практики.

2.2. Форми та методи контролю

На базах практик існує установлений режим праці, можливий контроль часу початку та закінчення роботи (табелювання), правила ведення поточних записів і складання підсумкового звіту з практики. Крім цього, встановлена необхідність ведення щоденника з практики.

 

РОЗДІЛ 3 . ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

Під час практики студентам можуть надаватись кураторами від ВП «МФ МІБ КУК» та керівниками курсових робіт індивідуальні завдання, які сприяють їх залученню до навчально-виховного процесу, адаптації до умов навчання в університеті, факультеті, формуванню вмінь та навичок у майбутніх фахівців щодо здійснення окремих видів роботи. Особлива увага приділяється завданням, які надаються науковими керівниками, що здійснюють управління процесом написання курсової роботи. Для цього перед проходженням практики здійснюється оцінка бази практики, куди направляється студент для проходження практики та надаються завдання, які можуть скласти основу емпіричного дослідження за обраною темою курсової роботи.

 

РОЗДІЛ 4. ПОРЯДОК ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ

Після закінчення терміну переддипломної практики студенти звітують про виконання програми практики.

4.1. Перелік документів для матеріалів практики

Результатом виконання практики студентом є оформлення таких документів:

1. Індивідуальний план-графік переддипломної практики.

2. Щоденник практики (звітність за кожен день практики), підписаний безпосередньо керівником від бази практики (див. Додаток 2).

3. Паспорт установи бази-практики (див. Додаток 3).

4. Письмовий звіт про практику.

5. Характеристика, що видається керівником бази практики.

Усі фактичні дані, отримані в ході переддипломної практики, записуються студентом у щоденник, форма якого розроблена університетом.

4.2. Правила ведення і оформлення щоденника

1. Щоденник – основний документ про проходження студентом практики.

2. Під час проходження практики за межами міста, в якому знаходиться ВНЗ, щоденник є також посвідченням про відрядження, що підтверджує тривалість перебування студента на практиці.

3. Під час практики студент щодня у стислій формі повинен записувати у щоденник все зроблене ним за день. Детальні записи робляться у робочому зошиті, що є продовженням щоденника.

4. Не рідше ніж один раз на тиждень студент зобов’язаний подавати щоденник на перегляд і для підпису керівнику практики від підприємства.

5. Після завершення практики щоденник разом із звітом має бути переглянутий і підписаний керівником практики, який складає характеристику про роботу студента.

6. Оформлений та заповнений щоденник разом із звітом студент повинен здати на кафедру.

4.3. Вимоги до складання звіту про проходження практики

І. Вступ (1-2 стор.)

Вказати:

термін практики;

календарний графік практики, в тому числі описання установи, що стала базою для першого (ознайомчого) етапу;

місце проходження практики (на базі якої установи і в якому структурному підрозділі цієї установи відбувалася практика);

прізвище, ім’я, по батькові, посаду керівника практики від кафедри та керівника практики від базової установи;

практичні завдання, що виконувалися протягом практики (тиражування документів, ознайомлення з установчими документами організації, пошук і обробка інформації, аналіз документів тощо).

ІІ. Основна частина.

2.1. Практичні завдання (12-15 стор.)

Викласти:

інформацію про історію створення установи

основні напрями діяльності установи

підготувати загальну структуру установи

характеристику основних функцій структурних підрозділів.

надати список нормативно-правових актів України, які регулюють питання діяльності установи.

зробити висновок щодо місця і ролі установ та організацій в процесі здійснення документно-інформаційних комунікацій в сучасному суспільств.

 

ІІІ. Висновки (2-3 стор.).

Зробити загальний підсумок практичній діяльності, яку студент здійснював протягом всього терміну практики.

Відзначити свої пропозиції та рекомендації щодо проведеної роботи, а також до організації практики взагалі.

Оформлення звіту передбачає формування списку літератури і джерел, додатків.

Основні положення звіту-аналізу про роботу фіксуються і в щоденнику практики.

Звіт має містити відомості про виконання студентом усіх розділів програми практики та індивідуального завдання, мати розділи з питання охорони праці, висновки, пропозиції та ін. У звіті повинні бути відображені результати практичної діяльності підприємства з відповідними висновками і пропозиціями, що засвідчує вміння студента аналізувати і оцінювати роботу підприємства та його структурних підрозділів.

Звіт про практику повинен бути набраний на комп’ютері, правильно оформлений. Аркуші звіту нумерують арабськими цифрами. Текст друкується на аркушах формату А4, міжрядковий інтервал – 1,5, шрифт 14, Times New Roman. Обсяг звіту (текстова частина) – 15-20 сторінок. Таблиці, схеми, нормативні документи можуть виноситися в додатки. Текст основної частини звіту ділять на розділи, підрозділи, пункти.

Після завершення практики звіт і щоденник передаються керівникові практики від підприємства, який вивчає та підписує їх. Також складається відгук і оцінка роботи студента на практиці, який, крім підпису керівника від підприємства, має бути засвідчений печаткою. Всі звітні документи передаються студентом-практикантом на кафедру документознавства та інформаційних систем.

4.4. Захист звіту з практики

Звіт з навчальної практики захищається студентом (з диференційованою оцінкою) в комісії, призначеній завідувачем кафедри. До складу комісії входять керівники практики від ВП «МФ МІБ КУК» і, за можливості, від баз практики, викладачі кафедри, які читали практикантам курси спеціальних дисциплін.

 

РОЗДІЛ 5. СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВ

За результатами проходження переддипломної практики студент отримує підсумкову оцінку за 100-бальною системою, яка розраховується як сума оцінок за всі етапи проходження практики та оцінки за залік (захист звіту з практики).

з/п

Назви виду роботи, способи набуття знань

Загальна кількість балів

(maxi)

1.

Оформлення щоденника практики:

50

 

— складання загальної структури, характеристики установи;

5

 

— складання загальної схеми інформаційного забезпечення діяльності установи;

5

 

— складання загальної характеристики систем електронного діловодства;

5

 

— розроблення карти інформаційних потреб установи;

5

 

— організація документних потоків у відповідності до номенклатури справ установи;

5

 

— комплектування інформаційних фондів, здійснення обліку й обробки документів і інформації, у т.ч. з використанням засобів комп’ютерних технологій;

5

 

— формування фондів на електронних носіях;

5

 

— здійснення інформаційного моніторингу на базі ресурсів Інтернет за конкретними запитами;

5

 

— організація розміщення рекламних інформаційних матеріалів на веб-сайтах в Інтернет;

5

 

— аналіз внутрішніх і зовнішніх інформаційних ресурсів.

5

2.

Звіт про проходження практики

20

3.

Захист результатів практики

30

 

Всього:

100

 

Форми поточного контролю:

контроль представником бази практики під час проходження практики;

обов’язкове виконання студентом завдань відповідно до програми практики;

контроль з боку керівника практики від кафедри.

 

Умови допуску студента до захисту практики:

повне проходження практики на базах практики;

систематичне ведення щоденника з детальним описом усіх завдань відповідно до програми практики;

позитивна характеристика представника бази практики;

наявність звіту з практики відповідно до вимог.

 

Трансформація рейтингової оцінки

Сума набраних рейтингових балів при семестровому контролі переводиться в оцінки системи оцінювання ECTS. Система передбачає семибальну шкалу (A, B, C, D, E, FX, F) та подвійне (описове та статистичне) визначення цих оцінок.

Підсумковий рейтинговий бал

Підсумкова оцінка за шкалою ECTS

Традиційна екзаменаційна оцінка

Традиційна залікова оцінка

90-100

A – відмінно

відмінно

зараховано

84-89

B – дуже добре

добре

74-83

C – добре

66-73

D – задовільно

задовільно

61-65

E – достатньо (задовольняє мінімальні критерії)

21-60

FХ – незадовільно

незадовільно

не зараховано

0-20

F – незадовільно (потрібна додаткова робота)

не допущено

не допущено

 

Оцінка за переддипломну практику вноситься в заліково-екзаменаційну відомість і в залікову книжку студента. Оцінка студента за практику враховується стипендіальною комісією при визначенні розміру стипендії разом з його оцінками за результатом підсумкового контролю.

Студенту, який не виконав програму практики, може бути надане право проходження практики повторно при виконанні умов, визначених університетом. Студент, який повторно отримав негативну оцінку практики, відраховується з університету.

Підсумки переддипломної практики обговорюються на засіданнях кафедри та доводяться до студентів. Загальні підсумки практики підводяться на засіданнях кафедри, а також на Вченій раді університету один раз упродовж навчального року.

Додаток 1

Зразок повідомлення

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

Студент (-ка) ВП «Миколаївський факультет менеджменту і бізнесу

Київського університету культури»

 

___________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

___________________________________________________________________

(курс, інститут, факультет (відділення), напрям підготовки (спеціальність)

прибув „___” _______ 20__ року до ____________________________________

(назва підприємства, організації, установи)

і приступив до практики. Наказом по підприємству (організації, установі)

від „__” ___________20___ року № _____ студент _______________________

зарахований на посаду ________________________________________________

(штатну, дублером, штатну роботу, практикантом)

____________________________________________________________________

(штатні посади назвати конкретно)

Керівником практики від підприємства (організації, установи) призначено

____________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я, по батькові)

Керівник підприємства (організації, установи) ____________________________

___________________ ___________________________

(підпис)                        (посада, прізвище, ім’я, по батькові)

Печатка (підприємства,               “____”____________ 20__ року

організації, установи)

 

Керівник практики від ВНЗ ___________________________________________

(назва кафедри)

___________________ __________________________

(підпис)                     (посада, прізвище, ім’я, по батькові)

“____”___________20____року

 

 

Зразок

КЕРІВНИКУ

                     

________________________________

                  ________________________________

                     ________________________________

                     ________________________________

                     ________________________________

 

НАПРАВЛЕННЯ НА ПРАКТИКУ

(є підставою для зарахування на практику)

   Згідно з угодою від „______” ________________________ 20___ року № ___, яку укладено з _____________________________________________________________________

 

_______________________________________________________________________________,

(повне найменування підприємства, організації, установи)

 

направляємо на практику студентів ________ курсу, які навчаються за напрямом підготовки

 

(спеціальністю) _________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

Назва практики _______________________________________________________________________

 

Строки практики з „___” ________________________________________ 20___ року

 

по „___” ________________________________________ 20 ___ року

 

Керівник практики від кафедри ___________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

            (посада, прізвище, ім’я, по батькові)

 

Прізвища, імЕНА та по батькові СТУДЕНТІВ

________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

М.П. Керівник виробничої практики ВНЗ _________________________________________

(підпис) (прізвище та ініціали) Додаток 2

Зразок титульного аркуша

 

Відокремлений підрозділ

«МИКОЛАЇВСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ І БІЗНЕСУ КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ КУЛЬТУРИ»

 

 

 

 

 

 

ЩОДЕННИК ПРАКТИКИ

 

 

Студента(-ки) ______________________________________________________

(Прізвище, ім’я, по батькові)

Факультету ________________________________________________________

 

Кафедри ___________________________________________________________

 

освітньо-кваліфікаційного рівня _______________________________________

 

напряму підготовки/спеціальності ______________________________________

 

___________ курсу, групи ____________________________________________

 

 

 

 

Студент (-ки) ________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

 

прибув на підприємство, організацію, установу

 

 

Печатка

підприємства, організації, установи „____” _______________ 20____ року

 

 

___________ _______________________________________________

(підпис) (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи)

 

 

 

 

Вибув з підприємства, організації, установи

 

Печатка

Підприємства, організації, установи    “____” ________________ 20___ року

 

 

_____________ _________________________________________________

(підпис) (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи)

 

 

 

 

Основні положення практики

1. Студент до відбуття на практику повинен дістати:

інструктаж керівника практики від кафедри;

оформлений щоденник;

індивідуальні завдання з практики;

направлення на практику.

2. Студент, який прибув в установу, організацію, на підприємство повинен подати керівникові направлення, щоденник, пройти інструктаж з техніки безпеки і пожежної профілактики, ознайомитись з робочим місцем, правилами експлуатації устаткування та уточнити план проходження практики.

3. Під час проходження практики студент зобов’язаний суворо додержуватись правил внутрішнього розпорядку установи,організації, підприємства.

4. Звіт про практику студент складає відповідно до календарного графіка проходження практики і додаткових вказівок керівників практики від вузу й від установи, організації, підприємства.

5. Виробнича практика студента оцінюється за шкалою ECTS (A B C D E FX F), за 100-бальною шкалою, за національною шкалою (зараховано, не зараховано) і враховується при призначенні стипендії нарівні з іншими дисциплінами навчального плану.

6. Студент, що не виконав вимог практики й дістав негативний відгук про роботу або незадовільну оцінку під час захисту, направляється повторно на практику під час канікул.

 

Правила ведення й оформлення щоденника

1. Щоденник – основний документ студента під час проходження практики. Заповнюється студентом особисто, крім розділів відгуку про роботу студента на практиці.

2. Коли студент проходить практику за межами міста, у якому знаходиться вуз, щоденник для нього є також посвідченням про відрядження, що підтверджує тривалість перебування студента на практиці.

3. Під час практики студент щодня коротко повинен записувати в щоденник все, що робив за день. Докладні записи веде в робочих зошитах, які є продовженням щоденника.

4. Раз на тиждень студент зобов’язаний подавати щоденник керівникам практики від вузу, установи, організації, підприємства, які перевіряють щоденник, дають письмові зауваження, додаткові завдання й підписують записи, які зробив студент.

5. Після закінчення практики щоденник разом із звітом має бути переглянутий керівниками практики, які складають відгуки й підписують його.

Оформлений щоденник разом із звітом студент повинен здати на кафедру. Без заповненого щоденника практика не зараховується.

 

Графік проходження практики

 

№ з/п

Назви завдання (робіт)

Короткий опис виконання завдання (роботи)

Відмітка про виконання

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівники практики:

від вищого навчального закладу __________ ____________________________

(підпис)        (прізвище та ініціали)

 

від підприємства, організації, установи ___________ _____________________

(підпис)        (прізвище та ініціали)

Відгук і оцінка роботи студента на практиці

____________________________________________________________________

(назва підприємства, організації, установи)

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

 

 

Керівник практики від підприємства, організації, установи

 

______________ ____________________________________

(підпис)     (прізвище та ініціали)

Печатка

         «______» ________________ 20 ____ року

 

 

Відгук осіб, які перевіряли проходження практики

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Висновок керівника практики від вищого навчального закладу

про проходження практики

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

 

Дата складання заліку „____”_______________20____року

 

Оцінка:

за національною шкалою _____________________________________________________________________

(словами)

кількість балів _____________________________________________________________________

             (цифрами і словами)

 

за шкалою ECTS _____________________________________________________________________

 

Керівник практики від вищого навчального закладу

 

_______________ _________________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

 

Додаток 3

ПАСПОРТ УСТАНОВИ-БАЗИ ПРАКТИКИ

 

1

Юридична назва установи

Долинський районний центр зайнятості

2

Відомча підпорядкованість

 

3

Форма власності

державна

4

Юридична адреса

Кіровоградська обл., м.Долинська, вул. Ценьральна, 153

5

Посада керівника установи

директор

 

Прізвище ім’я, по батькові керівника установи

Соловйова Лариса Анатоліївна

 

Контактний телефон

(05234)53091

6

Назву відділу (підрозділу), в якому студенти проходять практику

Відділ надання соціальних послуг

 

Начальник (керівник) відділу (підрозділу) – посада, прізвище, ім’я, по батькові

Заступник директора

Мельник Ольга Олександрівна

 

Контактний телефон

(05234)50838

7

Посада, прізвище, ім’я, по батькові керівника практики, призначеного від бази практики

Заступник директора

Мельник Ольга Олександрівна

 

Контактний телефон

(05234)50838

8

Список студентів, які проходять практику в даному відділі

Путря Людмила Володимирівна

9

Рік створення установи

1990

10

З якого року установа є базою практики студентів університету

2008

 

_________________

(Дата заповнення)

 

_____________________ ______________ _________________

(Посада керівника бази практики) (Підпис) (Прізвище, ініціали)

М.П.

 

Факультет _________________________________________________________

Кафедра _______________________________________________________

Курс _______ Шифр групи ______________

 

Додаток 4

Зразок титульного аркуша

Відокремлений підрозділ

«МИКОЛАЇВСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ І БІЗНЕСУ КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ КУЛЬТУРИ»

 

 

 

Кафедра менеджменту та адміністрування

 

 

 

ЗВІТ

з переддипломної практики

на базі Долинського центру зайнятості

 

 

 

 

 

 

Виконавець: студентка __5__ курсу,

групи __ДМ-42М___________________

(шифр групи)

________Путря Л.В.__________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Керівник: _Єрмолаєва Г.А., доцент___

(прізвище, ініціали, посада)

Керівник від бази практики: Мельник О.О.

 

 

 

 

 

Миколаїв – 2017

 

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *