Програма ЦюманV. ПЛАНИ

СЕМІНАРСЬКИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

 

Змістовий модуль І

Інформаційно-смисловий компонент технології

попередження професійного вигорання особистості

 

Семінарське заняття 1. Проблема професійного вигорання

у представників соціономічних професій. (2 год.)

Питання для обговорення

1. Історія дослідження поняття “професійне вигорання”.

2. Детермінанти виникнення професійного вигорання як патологічного синдрому.

3. Психофізичні, емоційні, поведінкові та соціальні (соціально-психологічні) симптоми синдрому професійного вигорання.

 

Завдання до виконання

В якості домашнього завдання до семінарського заняття необхідно виконати наступне:

1) опрацювавши за змістом перше питання для обговорення створити презентацію, сформувавши близько 12-15 слайдів за такими критеріями:

відповідність змісту тексту слайдів теоретичному матеріалу;

лаконічність і грамотність подачі теоретичного матеріалу;

наявність ілюстративного матеріалу, що відповідає тексту слайду.

2) опрацювавши зміст другого та третього питання для обговорення заповнити таблицю:

 

 

ОЗНАКИ СИМПТОМУ

ПРИЧИНИ ПОЯВИ СИМПТОМУ

НАСЛІДКИ ДЛЯ ОСОБИСТОСТІ

ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ

Психофізичний симптом

 

 

 

 

Емоційний симптом

 

 

 

 

Поведінковий симптом

 

 

 

 

Соціальний (соціально-психологічні) симптом

 

 

 

 

 

Рекомендована література

1. Бойко В.В. Синдром эмоционального выгорания: диагностика и профилактика / В.В. Бойко. – СПБ: Питер, 2008. – 336 с.

2. Бондаревська Л. Вплив психотравмуючих переживань на виникнення психічного вигорання / Л. Бондаревська. – К.: Либідь, 1996. – С. 59

3. http://www.infolibrary.com.ua/booksbook-148.html

4. Лэнгле, А. Эмоциональное выгорание с позиций экзистенциального анализа: теоретическое исследование / А. Лэнгле // Вопросы психологии. – 2008. – №2. – С. 3 – 16.

 

Змістовий модуль ІІ

Корекційно-розвивальний компонент технології

попередження професійного вигорання особистості

 

Семінарське заняття 2. Індивідуальні особливості управління стресом (2 год.)

Питання для обговорення

1. Специфіка аналізу компонентів синдрому професійного вигорання.

2. Складові моделі професійного стресу.

3. Індивідуальні механізми управління стресом.

 

Завдання до виконання

1) за допомогою методики “Діагностика рівня емоційного вигорання” (В.В. Бойко). визначити власні компоненти “емоційного вигорання”, отримані дані проаналізувати та занотувати у робочому зошиті;

2) за допомогою методику “Визначення психічного «вигорання” (О.О. Рукавішнікова) визначити прояви синдрому “вигорання” на трьох основних рівнях (міжособистісному, особистісному, мотиваційному), ортимані дані проаналізувати та занотувати у робочому зошиті;

3) за допомогою методики Синдром “вигорання” у професіях системилюдина-людина” (Г.С. Нікіфоров) визначити складові синдрому “вигорання”, а отримані результати проаналізувати та занотувати у робочому зошиті;

4) за допомогою методики “Оцінка власного потенціалувигорання” (Дж. Гібсон) визначити власні компонентивигорання”, а отримані результати проаналізувати та занотувати у робочому зошиті;

5) спираючись на результати, отримані в процесі власної самодіагностики розробити та представити для обговорення власні програми управління стресом.

 

Рекомендована література

1. Бойко В.В. Синдром эмоционального выгорания: диагностика и профилактика / В.В. Бойко. – СПБ: Питер, 2008. – 336 с.

2. Водопьянова Н.Е. Синдром выгорания: диагностика и профилактика /Н.Е. Водопьянова. – СПб.: Питер, 2008. – 336 с.

3. Полякова О,Б., Психогигиена и профилактика профессиональных деформаций личности. — М., 2008. — 304 с.

4. Гринберг Дж. Управление стрессом: Монография. – СПб.: Питер, 2004 – 359 с.

 

 

Семінарське заняття 3. Проблема профілактики та психологічної корекції професійного вигорання (2 год.)

 

Питання для обговорення

1) Соціально-психологічні умови профілактики та психологічної корекції синдрому професійного вигорання особистості.

 

 

Соціально-психологічні умови профілактики синдрому професійного вигорання особистості.

 

 

Для проф.синдрому проф.вигорання необхідно:

 

1.Правильно організувати робочий процес:

Працювати в команді (розподіляти ролі);

Ефективно розподіляти робочий час та навантаження;

Розподіляти пріоритети між задачами.

Організувати робочі місця та місце відпочинку.

Розробити систему оцінки ефективності роботи.

Розробити систему нематеріальних заохочень.

Підтримувати колективний дух співробітників.

Забезпечити та підтримувати психологічний комфорт в колективі.

 

2.Організація робочого процесу

Командний метод роботи

Принципи командного методу роботи суттєво відрізняються від традиційних підходів, що існують сьогодні, і вимагають від учасників команди формування бригадного стилю мислення та взаємодії.

Професійний склад команди залежить від типу установи, його штатного розкладу і бюджету, домінуючої терапевтичної ідеології і категорії клієнтів.

Принципові функції кожного члена команди визначаються його професійним статусом, формою і змістом роботи з клієнтом, з яким працює команда.

 

 

 

Соціально-психологічні умови психологічної корекції синдрому професійного вигорання особистості.

 

 

 

 

 

1) Основні теоретичні підходи та принципи побудови програми профілактики синдрому професійного вигорання.

 

Завдання до виконання

1) проаналізувати 3-5 групових програм профілактики синдрому професійного вигорання за наступним алгоритмом:

яка організаційна форма групової програми використовується?;

на вирішення яких проблем, повязаних із синдромом професійного вигорання спрямована програма?;

яке ресурсне забезпечення використовується у груповій програмі профілактики синдрому професійного вигорання?;

які навички опрацьовуються у груповій програмі профілактики синдрому професійного вигорання?;

які ознаки свідчать про ефективність групової програми профілактики синдрому професійного вигорання?.

 

Рекомендована література

1. Бойко В.В. Синдром эмоционального выгорания: диагностика и профилактика / В.В. Бойко. – СПБ: Питер, 2008. – 336 с.

2. http://www.infolibrary.com.ua/booksbook-148.html

3. Качур О. Профілактика професійного вигорання у закладах освіти // Психолог, №40 (424), жовтень, 2010. – с.3-7.

4. Полякова О,Б., Психогигиена и профилактика профессиональных деформаций личности. — М., 2008. — 304 с.

5. Ронгинская, Т. И.Синдром выгорания в социальных профессиях / Т. И. Ронгинская // Психологический журнал, 2002. – том 23. – № 3. – С. 19 – 24.

 

Семінарське заняття 4. Групова програма психологічної корекції професійного вигорання (2 год.)

Питання для обговорення

1. Організаційні форми групової програми профілактики синдрому професійного вигорання.

2. Особливості розробки групової програми профілактики синдрому професійного вигорання.

 

Завдання до виконання

1) підготувати на семінарське заняття авторські групові програми профілактики синдрому професійного вигорання за наступним алгоритмом:

цільова група програми;

мета та завдання програми;

очікуваний результат програми;

зміст програми

 

Рекомендована література

1. Бойко В.В. Синдром эмоционального выгорания: диагностика и профилактика / В.В. Бойко. – СПБ: Питер, 2008. – 336 с.

2. Бондарчук Л.В. Профілактика синдрому вигорання в персоналу служби зайнятості: пошуки, проблеми, перспективи / Бондарчук Л.В. // Ринок праці та зайнятість населення. – 2006. – № 2. – С. 41–42.

3. Яценко Т., Іваненко Б., Євтушенко І. Глибинна психокорекція та упередження психічного вигорання. Частина 2. — К.: Главник, 2008.

4. http://www. politik. org. UA

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *